Chi B – Con cháu cụ Nguyễn Tiến Gia

 • Cụ Nguyễn Tiến Gia
  Description
  • Nguyễn Tiến Đức
   Description
   • Nguyễn Tiến Khánh
    Description
    • Nguyễn Tiến Thưởng
     Mất: 1945
     • Nguyễn Thị Chắt
      Mât: 1945
     • Nguyễn Tiến Toản
      Mất:1945
    • Nguyễn Thị Khiển
     Mất: 1945
    • Nguyễn Tiến Hàm
     Mất: 1945
     • Nguyễn Tiến Lâm
      1941-1967