Thư viện

Thư viện lưu trữ những tư liệu viết về con cháu họ Nguyễn Tiến thôn Ngõ Mưa và những ấn phẩm do con cháu của dòng họ biên soạn, sáng tác.

  • Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Quỳnh Hoàng (1930 – 2015)  • Những hiểu biết cơ bản về đạo Phật