Khởi công xây dựng nhà thờ họ


Họp họ bàn về việc xây Từ đường năm 2014