Nguyễn, Thị Phiêu

D6 Thị Phiêu Nguyễn
Biography
Nguyễn Thị Phiêu, người chồng đầu là ông Trần Quang Huyến, người Ngõ Mưa, sinh được 03 người con là :
- Trần Thị Gái, lấy chồng tên Thuần, người Hải Dương .
- Trần Thị Lê, chồng tên là Lưỡng, người Miền Nam, gia đình sinh sống ở Hà Tu, Quảng Ninh .
- Trần Quang Tuyên, hiện đang sinh sống tại Thái Nguyên .
Người chồng kế là ông Đoàn Đức Kịch, người Đồng Niên, sinh được 02 người con trai .
- Đoàn Đức Ải
- Đoàn Đức Chiêu (Tức Quý)
Facts
  Ancestors
  Family Group Sheet - Child
  PARENT (M) D5 Tiến Bật Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Thị Hân Đào
  Father?
  MotherD4 Tiến Soạn Nguyễn
  PARENT (F) D5 Thị Hân Đào
  Birth
  Death
  Marriageto D5 Tiến Bật Nguyễn
  Father?
  Mother?
  CHILDREN
  MD6 Tiến Triết Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Thị Mai Lương
  Marriageto D6 Thị Quỳ Trần
  FD6 Thị Phiêu Nguyễn
  Birth
  Death
  FD6 Thị Viện Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto D6 Xuân Phụng Nguyễn
  MD6 Tiến Oánh Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  FD6 Thị Hấn Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private
  MD6 Tiến Dực Nguyễn
  Birth
  Death
  Marriageto Private