Nguyễn, Tiến Hùng

D6 Tiến Hùng Nguyễn
Biography
Nguyễn Tiến Hùng, có vợ con, con chết, ông mất 1945, bà vợ tái giá lấy ông Chiêm quê Thuỵ Anh, làm thợ rèn tại chợ Nan, được 2 người con, 1 gái, 1 trai anh Côi, sau khi ông Chiêm chết lại lấy ông Trần Quang Sắc ở Ngõ Mưa.
Facts
  • Death - Y
Ancestors
Family Group Sheet - Child